Object Pronouns!


Click here, here and here 
and practise.

Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους και 
εξασκηθείτε με τις αντωνυμίες.

How Many or How much?Click here, here, here 
and here and practise.

Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους
 για να εξασκηθείτε με τα 
Μετρήσιμα και Μη Μετρήσιμα ουσιαστικά.

Some or Any ...


Click here, here, here and here 
and practise with Some and Any!

Κάντε κλικ στους παραπάνω συνδέσμους 
και εξασκηθείτε με το Some και το Any.